Ekonomia i marketing

Ekonomia i marketing również możemy podzielić na badania :ciągłe- zajmujące się cenami i wielkością popytu, sprzedażą i ponoszonymi kosztami oraz dochodami gospodarstw domowych. Okresowe -przeprowadzane co jakiś czas, a dotyczą wyborów konsumenta sprzedawanych produktów nie zależnie od cen lecz wyłącznie od użyteczności, zadowolenia, a następne przeprowadzane badania marketingowe to sporadyczne -dotyczące nowej lokalizacji stacji benzynowej czy sieci handlowej itp. Są również inne badania jakościowe ilościowe czy ze względu na źródła ekonomia marketing badania konsumenckie analizy rynkowe gospodarka informacji wszystkie etapy mają na celu przeprowadzania analizy z uzyskanych informacji jej właściwej oceny i interpretacji mającej wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowego produktu lub usługi. Ekonomia i marketing umożliwiają i wpływają na konsumenta w wyborze codziennych zakupów aby pośród wielu produktów na rynku wybrać ten jeden który zawiera właściwą cenę, opakowanie i po prostu jest niezbędny w naszym domu. W ten sposób przyczyniamy się do wzrostu dochodu danego zakładu.

Ekonomia gastronomi

Można by się zastanawiać dlaczego porusza się ten temat i na czym polega” Ekonomia Gastronomi,” otóż możemy jeść smacznie i zdrowo nie wydając fortuny i nie rujnując portfela. Zaoszczędzamy realne pieniądze przygotowując wyśmienite wykwintne dania godne najlepszych szefów kuchni. Nauczymy się planować posiłki z wyprzedzeniem dzięki poradnikowi i książce kucharskiej w jednym jak i mądremu wykorzystaniu pozostałych resztek jedzenia które nie raz wyrzucamy, a teraz zamienimy w nowe ekonomia książka kucharska gastronomia produkty spożywcze gotowanie smaczne danie. Pozbędziemy się nie tylko złych nawyków żywnościowych ale również optymalnie wykorzystamy każdy składnik i produkt. Doskonała książka” Ekonomia Gastronomi” nauczy nas robić odpowiednie zdrowe zakupy które wzmocnią nasz organizm, dodadzą energii i potrzebnych składników mineralnych i witaminowych naszemu organizmowi. Również dowiemy się jak właściwie zapełniać nasze spiżarnie żeby nigdy nie brakowało nam jedzenia i odpowiedniego przechowywania i zamrażania gotowych dań i świeżych składników gotowych do natychmiastowego przerobienia. Każde gospodarstwo domowe powinno zaopatrzyć się w doskonałą lekturę kucharską.

Deficyt płatniczy

Informacja o stanie bilansu płatniczego jest bardzo ważna dla polityki gospodarczej kraju. Równowaga płatnicza jest jednym z warunków ogólnej równowagi gospodarczej. Utrzymywanie się w dłuższym okresie deficytu płatniczego grozi negatywnymi skutkami dla całej gospodarki. Powoduje on bowiem wyczerpywanie się rezerw walutowych, wzrost zadłużenia i w dalszej perspektywie może zmusić do ograniczenia importu, co zawsze ujemnie odbija się na wzroście gospodarczym. Toteż gdy w bilansie płatniczym pojawia się deficyt, rządy starają się temu zaradzić, podejmując odpowiednią politykę korygującą płatności zagraniczne. W pewnych warunkach mogą też wystąpić automatyczne procesy wyrównawcze przeciwdziałające nierównowadze. Zakres i metody polityki gospodarczej, a także intensywność automatycznych procesów wyrównawczych, zależą między innymi od sposobu funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, którego jednym z zadań jest pobudzanie do działań zmierzających do wyrównywania obrotów płatniczych między krajami.

Ekonomia finansowa

Ekonomia finansowa jest to dziedzina zajmująca się zmiennymi finansami jak ceny, stopy procentowe czy też udziały, koncentruje się na rzeczywistej wartości aktywów oraz ocenia ryzyka związana z ich posiadaniem i przepływem pieniądza, jednym słowem są to relacje pomiędzy wspomnianymi wcześniej wydarzeniami dysponującymi środkami pieniężnymi w danej chwili. W ten sposób określa się sytuacje finansową danego przedsiębiorstwa, zakładu, firmy czy domowego budżetu itp. Ekonomia finansowa jest bardzo istotną dziedziną dotyczącą każdego z nas chociaż może nie do końca uświadamiamy to ekonomia finanse ceny aktywa i pasywa przedsiębiorstwa sobie przeprowadzając inwestycje, lokaty czy też biorąc kredyty podlegają pod to określenie i zagadnienie. Doradcy finansowi i ekonomiści bezpiecznie przeprowadzą nas przez zawiły świat aby bezpiecznie i bez wielkiego ryzyka. Ekonomia finansowa jest więc mieszaniną o różnym zakresie zagadnień i tematów :zarządzanie finansami w kryzysie, zarządzanie aktywami i pasywami czy też rynki i instrumenty finansowe i wiele innych,gdzie zajmuje zastosowanie wyżej wymienione zagadnienie.

Definicja akumulacji

Akumulacja jest to część dochodu narodowego przeznaczona na zwiększenie zasobu majątku narodowego, głównie na inwestycje. Akumulacja obejmuje nakłady wszystkich podmiotów gospodarujących, a więc także wydatki ludności na inwestycje (budownictwo .mieszkaniowe, zakup narzędzi rolniczych itd.). Podział dochodu narodowego na akumulację i spożycie należy do podstawowych kwestii ekonomicznych. Jej naświetlenie nie może być tutaj w pełni przedstawione, gdyż” podział ten zależy od wielu czynników, które będą omawiane w następnych rozdziałach. Przedstawimy ją przeto w tzw. pierwszym przybliżeniu. Wykazaliśmy poprzednio, że w danym czasie i miejscu istnieje określone minimum standardu stopy życiowej robotników i pracowników, a w ustroju kapitalistycznym — także klasy kapitalistów i warstw pośrednich. Istnieje także niezbędne minimum wydatków na spożycie zbiorowe. To określone minimum spożycia wyznacza górną granicą stopy akumulacji, tzn. jej udziału w dochodzie narodowym. W tym ujęciu suma akumulacji jest residuum części dochodu narodowego, która nie musi być skonsumowana. Jednakże wysoka akumulacja ogranicza (zwęża) w danym czasie konsumpcję przy danym dochodzie narodowym — o ile zostanie zwiększona akumulacja, o tyle musi zostać zmniejszona konsumpcja). Jest przeto zrozumiałe, że bardzo wysoka akumulacja może uzyskiwać akceptacje społeczną tylko w wyjątkowych warunkach.

Długotrwała nierównowaga

W przypadku długotrwałej nierównowagi, a szczególnie długotrwałego deficytu, utrzymywanie nie zmienionego kursu walutowego było niemożliwe. Trwały deficyt musiałby prędzej czy później doprowadzić do wyczerpania rezerw walutowych. Aby temu zapobiec, można było tylko dokonać dewaluacji, tzn. obniżyć cenę własnej jednostki pieniężnej w stosunku do walut zagranicznych (np. Francja w 1969 r. dewaluowała franka o 11% zmieniając kurs z 5,00 franków na 5,55 franków za l dol.). W przypadku długotrwałej nadwyżki bilansu płatniczego dokonywano rewaluacji, czyli zwiększenia ceny własnej waluty w stosunku do walut zagranicznych (np. także w 1969 r. w RFN rewaluowano markę o 8,5°/o zmieniając kurs parytetowy z 4 marek za l dol, na 3,66 marek za l dol.). Jednak nadwyżka nie stwarza tak ostrego przymusu zmiany kursu jak deficyt. W tym pierwszym przypadku grozi tylko nadmierne zwiększenie podaży krajowego pieniądza, co jest znacznie mniej niebezpieczne niż utrata rezerw walutowych grożąca w drugim przypadku. Wprowadzenie nowego kursu walutowego zmienia warunki eksportu i importu. Dewaluacja powoduje potanienie eksportu danego kraju dla odbiorców zagranicznych, pod warunkiem jednak, że ceny jego w walucie krajowej pozostają takie same. W rezultacie powinna ona przyczynić się do wzrostu eksportu i do spadku importu, gdyż na skutek zmian relacji cen wzrośnie popyt zagranicy na towary danego kraju i jednocześnie spadnie popyt wewnętrzny na towary zagraniczne.

Druk pieniądza

Im większe były potrzeby, tym więcej drukowano pieniądza. Wzrostowi masy pieniądza nie towarzyszył jednak odpowiedni wzrost produkcji towarów i usług, co powodowało szybki spadek jego siły nabywczej (deprecjację). Za jednostkę pieniądza można było kupić coraz mniej. W tych warunkach pieniądz papierowy dokonuje ogromnej redystrybucji wartości. Im bardziej jest nią obciążony, tym mniej się nadaje do pełnienia normalnych funkcji. Pieniądz, który z dnia na dzień traci swoją siłę nabywczą, nie nadaje się do pełnienia funkcji środka gromadzenia rezerw. Wszyscy starają się go jak najszybciej wydać, co jeszcze bardziej osłabia jego siłę kupna. Sprzedawcy niechętnie sprzedają towary za takie pieniądze, a wierzyciele niechętnie je przyjmują od dłużników. I jedni, i drudzy bardzo często wolą otrzymywać od nabywców i dłużników towary zamiast pieniądza. W ten sposób zostaje on wyparty ze znacznej części obrotów. A i funkcji redystrybucji wartości nie może realizować w nieskończoność. W końcu pieniądz papierowy staje się bezwartościowym znakiem,, który nadaje się tylko do zamiany na nowy znak. Żywot takiego pieniądza jest więc krótki, a doświadczenia z nim związane wywołują tęsknotę do pieniądza kruszcowego. W ramach systemu pieniądza kruszcowego znowu pojawia się pieniądz papierowy, ale jest on. wymienialny na kruszec.

Dwie sfery

W procesach gospodarczych można wyróżnić dwie sfery: sferą regulacji i sferą realną. Odpowiednio do tego mówi się o procesach regulacji i o procesach realnych, o układzie regulacyjnym i układzie realnym, wreszcie o regulacyjnym i realnym subsystemie gospodarki. Regulacja polega na podejmowaniu decyzji ekonomicznych, o których była już mowa. Proces regulacji polega na zebraniu wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, na podjęciu decyzji oraz na przekazaniu innemu podmiotowi do wykonania decyzji podjętej za niego, a także na kontroli jej wykonania. Regulacja jest to więc przede wszystkim program działania czy zachowania, tworzony dla siebie lub dla innych, program określający zarówno cele jak i środki oraz metody ich realizacji. Są to „wszelkie zabiegi podejmowane w celu wywołania pożądanego przebiegu działalności gospodarczej: zbieranie informacji, wybór ekonomiczny, organizowanie gospodarki, pobudzanie jednostek i zespołów ludzkich itd.”. Regulacja może mieć różny zakres przedmiotowy, różny stopień szczegółowości, różny horyzont czasowy i różną przynależność podmiotową. Procesy regulacyjne są główną treścią działalności podmiotów sfery regulacji, a więc wszelkich jednostek organizacyjnych i ogniw kierujących realnymi procesami gospodarczymi, choć nie biorących bezpośredniego udziału w ich przebiegu. Natomiast realne procesy gospodarcze mają charakter rzeczowy; ich istotą są zmiany wielkości naturalnych (czynników wytwórczych, dóbr i usług) w sferze produkcji i konsumpcji, a więc przetwarzanie czynników produkcji w dobra i usługi, przechowywanie, przemieszczanie, użytkowanie itp. Bezpośrednich uczestników tych procesów nazywamy podmiotami sfery realnej. W stopniu, w jakim podmioty te podejmują samodzielne decyzje dotyczące swojej działalności i wpływają na otoczenie, uczestniczą także w procesach regulacji.

Ekonomia domowa

Coraz bardziej zwracamy uwagę na nasze wydatki: zakupy, uczymy się oszczędzania energii, wody nie tylko ze względów ekonomicznych ale również mamy większą świadomość ekologiczną. Nasza ekonomia domowa to przecież środki finansowe jakim dysponujemy przez cały miesiąc i od nas zależny jak mądrze je zagospodarujemy czy znajdziemy środki na odłożenie i zaoszczędzenie. Nasze gospodarstwo domowe nie różni się od przedsiębiorstwa które zarządza swoimi finansami tak samo inwestuje, oszczędza i analizuje wszystkie popełnione błędy. Dlaczego nie skorzystać z danej wiedzy i nie martwić się , że znowu może nam braknąć do pierwszego abyśmy i my mieli szanse na zyski , a nie ciągłe straty i coraz większe koszty. Najlepiej traktować wydatki domowe jak małą firmę i na początku miesiąca wypisać wszystkie comiesięczne przychody i koszy, jeśli koszty będą większe od przychodów należy zastanowić się które wydatki możemy redukować i zacząć ekonomia domowy budżet wydatki finanse domowe gospodarstwo obniżać nasze koszty w ramach rozsądku ciesząc się każda wygospodarowaną kwotą nawet jeśli jest nie wielka. Mądre gospodarowanie i właściwe podejście do ekonomi domowej pomoże uratować nasze gospodarstwo przed kryzysem.

Ekonomia globalna

Szeroki zakres działania w którym wysterują korporacje międzynarodowe obejmujące swoim działaniem i zasięgiem obszar wykraczający poza mikroekonomię, ekonomia globalna ,to ekonomia przedsiębiorstwa korporacje międzynarodowe gospodarka światowa finanse przedsiębiorstwa które oprócz przychodów i rozchodów wykorzystują w całości jej szeroki wachlarz przedsięwzięć np.: rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi jaki i finansowymi. Dzięki wspólnym działaniom i prowadzonym interesom zaciera się różnice, a powstają uzupełnienia, gdzie doskonałym przykładem jest rolnictwo i przemysł, nie tylko zbliża kraje specjalizujące się w danej gałęzi produkcji otrzymywaniu wybranych towarów jak i kooperacji przemysłowej ( jest to stosowanie podziału pracy w produkcji wytwarzanych części ). Ekonomia globalna to nic innego jak rynek i gospodarka światowa do której zalicza się transfer kapitału, emigracja wykwalifikowanych pracowników, obniżka kosztów transportu, liberalna polityka handlowa i polityczne” uzależnienie „od krajów wysokorozwiniętych dla państw słabiej działających. Co czasami wpływa nie korzystnie dla krajów typowo surowcowo – rolniczych ,gdyż taka wymiana towarów spożywczych na przemysłowe jest nieopłacalna.

Profesjonalni instruktorzy - szkolenia w całej Polsce - nauka-strzelania.pl - Nauka-Strzelania.PL - szkolimy z obsługi broni palnej!